Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.magicznyblask.pl (dalej „Sklep”). Sklep prowadzony jest przez:

Ortynskyi Maryan

Aleja Pokoju 67, 31-580 Kraków
Centrum Handlowe M1
Stoisko Biżuterii obok McDonalda

NIP: 6751516954

Regon: 361332892

e-mail: magblask@gmail.com

 tel. +48 880 777 087

1.2. Warunkiem skorzystania ze Sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

1.3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że kontakt z obsługą Sklepu możliwy jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 09.00 do 18.00 pod numerem telefonu +48 880 777 087 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora klienta) pod adresem e-mail: magblask@gmail.com.

1.4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1.4.1. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.
1.4.2. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

1.5. Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.

 

2. Rejestracja klientów

2.1. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne. Rejestracji mogą również dokonać osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami polskiego prawa.

2.2. Składanie zamówień przez Internet na Towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).

2.3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych.

2.4. Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, albo przy zakupach przez telefon, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

 

3. Składanie zamówień

3.1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu Towarów w Sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.magicznyblask.pl. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym. Klient korzystający ze strony www.magicznyblask.pl i zamierzający dokonać transakcji lub założyć własne konto na stronie powinien posiadać adres email.

3.2. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 18.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

 

4. Ceny i sposoby płatności

4.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek.

4.2 Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, kartą kredytową, przekazem pocztowym.

4.3. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem termin będzie liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.

 

5. Dostawa

5.1. Usługodawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej. Dostawa trwa zazwyczaj 1-2 dni robocze w przypadku wybory firmy kurierskiej albo w przypadku Poczty Polskiej - 1-3 dni robocze (przesyłka priorytetowa).

5.2. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem termin będzie liczony od dnia zaksięgowania wpłaty za Towar na rachunku bankowym Usługodawcy.

5.3. W celu skutecznej realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

5.4. Zaleca się, by Klient przed potwierdzeniem odbioru w obecności kuriera dokładnie sprawdził, czy opakowanie przesyłki jest nienaruszone. Jeśli stwierdzi uszkodzenie opakowania, zaleca się, by Klient zażądał od kuriera sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. Jeżeli opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się, by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił administratora Sklepu telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

5.5. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

5.6. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy (zwrot Towaru)

6.1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

6.2. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres:

 Ortynskyi Maryan, Aleja Pokoju 67, 31-580 Kraków, Centrum Handlowe M1, lub za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej: magblask@gmail.com.

6.3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.

6.4. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu Towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: Ortynskyi Maryan, ul. Francesco Nullo 42, 31-543 Kraków. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle Towar przed upływem wskazanego terminu.

6.5.W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

6.7.Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przed konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.8.Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Towarów.

6.9. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru ponosi konsument.

 

7. Dane osobowe

7.1. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7.2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

7.3. Przy składaniu zamówienia oraz rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

7.5. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących odwiedzających www.magicznyblask.pl oraz nieudostępniania i niesprzedawania danych dotyczących użytkowników serwisu firmom i osobom trzecim.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Treść regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie Sklepu oraz na stronie internetowej Sklepu: www.magicznyblask.pl.

8.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.magicznyblask.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

8.4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy